.

 Zgromadzenie

 Sióstr 

 Pasjonistek

Płock - Dom Macierzysty


Nowości na stronie: 
Czuwanie modlitewne
- grudzień 2019r.
- w AKTUALNOŚCI -

Sługa Boża - Matka Józefa

Joanna Ewa Hałacińska

Modlitwa za przyczyną Sługi Bożej - Matki Józefy Hałacińskiej


Panie Jezu Chryste, Któryś przez Krzyż

i Zmartwychwstanie swoje odkupił człowieka, pokornie Cię prosimy o łaskę zaliczenia do grona błogosławionych Matki Józefy Hałacińskiej,

wiernej czcicielki Twojej Męki,

byśmy za jej przykładem gorliwie troszczyli się o zbawienie wszystkich ludzi, Krwią Twoją odkupionych.

Racz nam również udzielić,

za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Matki Józefy, upragnionej łaski (.......),

o co Cię z ufnością błagamy.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.                                                                                                             


Ojcze nasz ...
Zdrowaś Maryjo ...
Chwała Ojcu
...

Życie i dzieło Matki Józefy 

Droga ku beatyfikacji  

Dzieło życia Matki Józefy Hałacińskiej zarówno wśród sióstr zakonnych jak  

i wiernych świeckich budziło przeświadczenie, że jest osobą obdarzoną szczególnym Bożym charyzmatem. Wiele osób, które się z nią spotkały za życia uważało ją za świętą. Szczególny wyraz tego głębokiego przeświadczenia stanowił sam pogrzeb Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W dniu pogrzebu nie tylko siostry pasjonistki, ale także siostry z innych zgromadzeń oraz wierni, w geście pożegnania pocierali różańce, krzyżyki i obrączki o szaty „świętej”.  

            Początki kultu prywatnego dały siostry pasjonistki, które nawiedzały grób Założycielki. Przyzywając jej wstawiennictwa w swoich sprawach zachęcały także

i tych, wśród których pracowały, do powierzania Bogu różnych próśb za pośrednictwem Matki Józefy. Ten etap kultu prywatnego zaowocował wieloma łaskami, a nawet wydarzeniami, które można uznać za cudowne. To sprawiło, że myśl o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego była wciąż żywa w Zgromadzeniu.  

            Okazją do zebrania i zgromadzenia materiałów dotyczących życia Matki Józefy była setna rocznica jej urodzin oraz przygotowania do obchodów pięćdziesięciolecia powstania zgromadzenia. W roku 1967 i 1968 została przeprowadzona ankieta wśród sióstr, na którą odpowiedziało 126 sióstr, dzięki czemu został zgromadzony i zabezpieczony bogaty materiał pochodzący od najbliższych świadków życia

i działalności Założycielki.  

            Starania o rozpoczęcie procesu podejmowane przez Zgromadzenie trwały dość długo i wymagały wielu przygotowań.  

            W dniu 5 stycznia 1988 r. spotkały się one z poparciem ze strony Biskupa Płockiego dra Zygmunta Kamińskiego, który wydał ustne pozwolenie na rozpoczęcie przesłuchań, zbieranie zeznań naocznych świadków oraz gromadzenia dokumentów dla potrzeb przyszłego procesu beatyfikacyjnego.  

            Siostry Pasjonistki w 1995 r. za radą o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap., biegłego w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych, referenta sekretariatu Prymasa Polski, na posiedzeniu Zarządu Zgromadzenia zleciły zgromadzenie akt dotyczących sylwetki Założycielki s. mgr Anicie Popielewskiej, mianując ją postulatorem. W 1986 r., a następnie w 1993 r. zgromadzenie uzyskało zgodę władz kościelnych na wydrukowanie obrazków ze zdjęciem Założycielki i modlitwą

o beatyfikację.  

            Oficjalne otwarcie procesu na etapie diecezjalnym nastąpiło na prośbę zarządu Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. Wcześniej Biskup Płocki w dniu 14 lutego 1996 r. skierował pismo w tej sprawie do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie,  

zaś 10 września wydał dekret powołujący Trybunał Beatyfikacyjny i ustalił datę rozpoczęcia procesu. Formalne rozpoczęcie procesu na etapie diecezjalnym nastąpiło 13 września 1996 r. w siedzibie Kurii Diecezjalnej Płockiej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego dra Zygmunta Kamińskiego i w obecności Trybunału, siostry Postulator, zarządu Zgromadzenia oraz o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap.  

Początek prac Trybunału Beatyfikacyjnego przypadł 50 lat od śmierci Założycielki. Przez sześć kolejnych lat trwały przesłuchiwania ogółem 38 świadków wypowiadających się na temat życia i świętości Matki Józefy. W trakcie procesu zebrano oraz przebadano wszystkie listy i pisma dotyczące Założycielki.  

            Zakończenie procesu na etapie diecezjalnym odbyło się w katedrze płockiej      31 sierpnia 2002 r. Akta dochodzenia diecezjalnego zostały przedłożone do akceptacji Biskupowi Ordynariuszowi. Biskup Płocki Prof. Stanisław Wielgus przyjął uroczyście akta procesowe, uznał ich poprawność oraz oświadczył,

że oryginał zostanie złożony w archiwum Kurii Płockiej, natomiast odpisy w języku polskim i włoskim zostaną przekazane do Rzymu. Sesję zakończyła uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ordynariusza diecezji płockiej, przy udziale licznie zgromadzonych Sióstr Pasjonistek.  

            W kazaniu o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. podkreślił, że Sługa Boża Józefa Joanna Hałacińska była niewątpliwie osobą wybraną przez Boga, o czym świadczy jej charyzmat i wewnętrzna siła, którą czerpała z głębokiego zjednoczenia z Jezusem na modlitwie. Wzbogaciła ona Kościół w nową rodzinę zakonną – Siostry Pasjonistki, ale przede wszystkim ubogaciła Kościół swoją świętością.  

Akta procesowe zostały złożone przez s. mgr Anitę Teresę Popielewską w Rzymie  

w sekretariacie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dnia 22 września 2006 r.,  

a już 28 września abp Edward Nowak, sekretarz Kongregacji, dokonał otwarcia procesu Sługi Bożej Józefy Joanny Hałacińskiej na etapie watykańskim.  

Ekshumacja i kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków Matki Józefy 

    W Zgromadzeniu Sióstr Pasjonistek rok 2006 - 2007 obchodzony jest jako jubileusz 140 urodzin i 60 rocznicy śmierci Sługi Bożej Józefy Joanny Hałacińskiej.

W tym szczególnym czasie łask siostry podjęły się w wielu parafiach przybliżania wiernym sylwetki i posłannictwa Założycielki zgromadzenia.  

    Także ten rok dał sposobność, aby wydobyć i przenieść jej doczesne szczątki do kościoła farnego w Płocku.  

    Stosowną zgodę wraz z Dekretem i załączoną Instrukcją wydała Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych w dniu 20 maja 2006 r. Jego wykonawcą Kongregacja uczyniła Biskupa Płockiego Prof. Stanisława Wielgusa. Zgodnie z zarządzeniem Kongregacji Ordynariusz diecezji płockiej powołał Komisję do przeprowadzenia ekshumacji i kanonicznego rozpoznania doczesnych szczątków matki Józefy Joanny Hałacińskiej.

    W przeddzień ekshumacji członkowie Komisji, świadkowie oraz pracownicy techniczni złożyli przysięgę na Ewangelię wiernego wypełnienia powierzonych im zadań.           

    18 listopada 2006 r. miało miejsce otwarcie grobu Sługi Bożej oraz kanoniczne rozpoznanie doczesnych szczątków matki Józefy Joanny Hałacińskiej.  

Oględziny szczątek wydobytych z grobowca Założycielki odbywały się w miejscu jej śmierci, w domu macierzystym Sióstr Pasjonistek przy ul. Sienkiewicza 24 w Płocku.  

Tam jej relikwie wraz z protokołem zostały umieszczone w niewielkiej dębowej trumience, która otwarta stanęła na katafalku w kaplicy, otoczona bardzo dużą liczbą rozmodlonych sióstr.  

Po zamknięciu trumienki i nałożeniu pieczęci, została ona przewieziona do kościoła farnego w Płocku. Eucharystia sprawowana w intencji beatyfikacji, rozpoczęła się o godz. 15.00 - w godzinie, którą tradycja chrześcijańska przyjęła jako godzinę śmierci Chrystusa na Krzyżu.  

    Uroczystej Mszy Świętej z racji przeniesienia doczesnych szczątek Sługi Bożej przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Płocki prof. dr hab. Stanisław Wielgus.  

Po Mszy św. trumienkę z doczesnymi szczątkami kandydatki na ołtarze przeniesiono procesyjnie i złożono w marmurowym sarkofagu u stóp starego, ozdobnego krzyża.  

    Po 60. latach doczesne szczątki Sługi Bożej powróciły do kościoła parafii, na terenie której otworzyła pierwszy dom Zgromadzenia. W nim się modliła i tu odbył się jej pogrzeb.  

    Na frontowej ścianie sarkofagu umieszczono napis Józefa Joanna Hałacińska  

1867-1946, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.  

Nad płytą grobowca znajduje się napis, będący hasłem Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek: Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas 2 Kor 5,14. 

V rocznica przeniesienia szczątków

Sługi Bożej Matki Józefy

do płockiej Fary

    W niedzielę 13 listopada 2011r., z okazji piątej rocznicy przeniesienia doczesnych szczątek Sługi Bożej Matki Józefy Hałacińskiej do kościoła farnego w Płocku, w tejże najstarszej świątyni płockiej, została odprawiona dziękczynna Msza Święta połączona z prośbą o wyniesienie Sługi Bożej do chwały ołtarzy, wierność charyzmatowi pasyjnemu i nowe powołania do Zgromadzenia. 

    Uroczystej Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Wiesław Gutowski. 

Na tę uroczystość przybyła Matka Generalna wraz z całą Radą Generalną oraz wiele sióstr z placówek rozsianych po całej Polsce. 

X rocznica ekshumacji
- 18.11.2016r.-Fara

Jubileuszowa Msza św., odnowienie ślubów zakonnych i przyjęcie grupy „Współpracowników Ukrzyżowanego” złożyły się na obchody 10. rocznicy przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożej m. Józefy Joanny Hałacińskiej – założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, do kościoła farnego w Płocku.

Mszy św. w kościele farnym przewodniczył ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii.
Kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, pracownik wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Podkreślił w nim, że Sługa Boża m. Józefa Joanna Hałacińska (1867-1946) zareagowała na wezwanie Jezusa, gdy Ten ją wezwał. Najpierw w zgromadzeniu serafitek - Córek Matki Bożej Bolesnej, a potem w założonym przez siebie Zgromadzeniu Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli sióstr pasjonistek.
Przypomniał też słowa m. Józefy o tym, że ją „przynaglała Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego”. Takiego przynaglenia potrzebują też inni: „Za kilka miesięcy obchodzona będzie 150 rocznica jej urodzin. Skoro jesteście płockim zgromadzeniem, może warto rozgłosić ten fakt, by pasjonistki, które działają
w parafiach naszej diecezji od blisko 100 lat, na nowo stały się zaczynem świeżości, nowego ducha apostolskiego?
” – pytał teolog.
Pasjonistki powinny stać się zaczynem nowego ducha apostolskiego w diecezji
i w całym Kościele!
” – wezwał kaznodzieja.
Podkreślił, że zgromadzenie to znalazło się na arenie dziejów, gdy rodziła się nowa, druga Rzeczpospolita. Od tamtych dni towarzyszy wiernym w Płocku i wielu innych miejscach, mimo lat wojny, okupacji i czasu komunizmu. Za to należą się
podziękowania zgromadzeniu, założonym przez siostrę, która pisała,
że „wyproszenie miłosierdzia dla świata - to zadanie pasjonistki”.
Ks. Kućko zauważył też, że duch pokuty, umartwienia, posłuszeństwa, tak bardzo
bliski siostrom przez charyzmat Założycielki, nie jest mocną stroną katolików:
Z jednej strony wielu ludzi szuka głodówek, diet, ćwiczeń dla ciała, by uczynić je zdrowszym i piękniejszym. A ilu zżyma się, gdy słyszy o poście i umartwieniu?” – pytał uczestników Mszy św.
W opinii ks. Wojciecha, zadaniem chrześcijan jest wytrwałość. Postawa ta polega
na „pełnym napięcia trwaniu w wierze, w miłości przetrzymującej wszystko oraz
w nadziei na przyjście Pana
”. Taką stałość daje sam Bóg, a jej przykładem jest
Chrystus, który „przecierpiał krzyż”.

W czasie Mszy św. odbyło się także odnowienie ślubów zakonnych przez siostry
pasjonistki. Poza tym przyrzeczenie złożyły członkinie grupy modlitewnej
Współpracowników Ukrzyżowanego”. Między innymi zobowiązały się do codziennego odmawiania „Koronki do ran Pana Jezusa”.

W uroczystości uczestniczyła m. Agnes Jaszczykowska - przełożona generalna sióstr pasjonistek wraz z radą generalną i siostry przybyłe z wielu placówek
z Polski.